دپارتمان آموزش

کمیته علمی هلیکس

دکتر نعمت اله روح بخش

عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دبیر علمی مجموعه هلیکس

دکتر قاسم محمدخانی

مدیرگروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر احمد کشانی

عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمید جلیلوند

عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دکتر نریمان رهبر

عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

استاد محمدرضا طالع

ادیولوژیست، مدیر اجرایی تیم کاشت حلزون مشهد

دکتر مجتبی توکلی

عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دکتر گیتا موللی

عضو هیئت علمی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی