در حال برگزاری

مدرسه زمستانه استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند:  ششمین کنفرانس آنلاین زمستانه با عنوان: “الکتر...
افزودن به علاقه مندی
40,000 تومان
مدرسه زمستانه استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند:  کنفرانس آنلاین یک روزه پاسخ های برانگیخته ساقه مغز ...
پیشرفته
3 ساعت و 30 دقیقه
افزودن به علاقه مندی
49,000 تومان
  مدرسه علمی آموزشی زمستانه استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند   اولین وبینار همراه با امتیا...
1 سخنرانی
افزودن به علاقه مندی
40,000 تومان
استارتاپ هلیکس با حمایت گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میکند سومین کنفرانس آنلاین بالینی مدرسه پاییزه هلیکس نحوه اجرا و ثبت، تشخ...
پیشرفته
1 سخنرانی
3 ساعت
افزودن به علاقه مندی
49,000 تومان
در حال برگزاری
4 ساعت
45,000 تومان
هدف کلی برنامه بررسی رویکردهای مختلف تشخیصی و درمانی در مدیریت جامع وزوز با تکیه بر تجارب و روش های نوین اهداف اختصاصی برنامه 1- بررسی عوامل مکانیز...
متوسط
1 سخنرانی
4 ساعت
افزودن به علاقه مندی
45,000 تومان