دکتر حمید جلیلوند

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پربسامدترین و محبوب‌ترین مدرس وبینارهای استارتاپ هلیکس از دیدگاه دانشجویان و متخصصان شنوایی‌شناسی